Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
2015/2016
Galeria
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Ewaluacje i Sprawozdania
Ewaluacja zewnętrzna 2015
Sprawozdania z działalności MOS
Koła zainteresowań
Koło Teatralne
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne

 

Logo MOS WWW.MOS.USTKA.PL

Charakterystyka placówki

Ośrodek jest publiczną placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży, która z powodu niedostosowania społecznego i trudności w uczeniu się może być zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Organem prowadzącym ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego, a Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Słupskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką dydaktyczno - wychowawczą i obejmuje:

  1. gimnazjum dla uczniów klas I-III w maksymalnej liczbie 72 osób, po dwa oddziały dla każdej klasy,
  2. grupy wychowawcze w ogólnej liczbie 72 osób,
  3. podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Obowiązek szkolny, w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizują wychowankowie w wieku od 13 do 18 roku życia, klasa szkolna nie może przekroczyć liczby 12 uczniów, a godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Celem placówki jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej uzależnieniem. Cel, o którym mowa realizowany jest we współpracy z rodzicami wychowanków (prawnymi opiekunami), instytucjami powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami.

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce wychowankowie przyjmowani są na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych popartych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przezwłaściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 

wersja do druku pobierz plik 

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 327289